Top page

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Video - Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH và CĐ - Môn Hoá - khối A và B các năm

2013
Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa học khối A 2013 - 374
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=dA1GER-qKak
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=3vHD1A_Q-n4
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=14u_3IYP85k
Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa học khối B 2013 - 537
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=UoEj0lXHPDw
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=CYN-hzxZA-M
2012
Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa học khối A 2012 - 647
Thầy Vũ Khắc Ngọc
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=fuScfrymS3k
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=V7ZJP0_QiXg
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=xFyDKoPbicI
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=l7SjvoZuNjc
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=EgIOqUfmkeI
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=s7mMSURN6oU
Phần 7: http://www.youtube.com/watch?v=fksQ3MudcMo
Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=TKWwbaXK-s4


Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa học khối B 2012 - 962

Thầy Vũ Khác Ngọc
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=wa0mywSZq44
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=CpKRq55bI64
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=W3jEiCdMPxc
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=Pqn74K13n2s

Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=yMETjcRG124

Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=rDFdlDNQWjw
Phần 7: http://www.youtube.com/watch?v=f8o7KTxciUY
Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=j1WrbVt8JSU
Phần 9: http://www.youtube.com/watch?v=4Fvyxh1PNrw
Phần 10: http://www.youtube.com/watch?v=TOtUkkV99S8
Phần 11: http://www.youtube.com/watch?v=XZuxMZ3jKR0

2011
Hướng dẫn giải đề thi đại học 2011 môn hóa học khối A-758

Cô Phạm Thanh Bình
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=T8Vsw6qkJHY
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=9h9B2koBFEA
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=PGQfL-zL6ac
Hướng dẫn giải đề thi đại học 2011 môn hóa học khối B-638
Cô Phạm Thanh Bình

Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=JFodeoquLEg
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=GOQFDI7gtn4
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=2J5vmi7EVSs

Giải đề thi môn Hóa học khối A năm 2011- 482
Thầy Nguyễn Tấn trung
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=Lgw1EFnj9IA
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=Yf9Iivvo8ZY
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=JUjlzYZU0BI
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=DomEEbmPdHg

Giải đề thi đại học khối B 2011 - 794
Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
http://www.youtube.com/watch?v=_IGn0HnWgG8

Giải đề thi Cao đẳng khối A 2011 - Đề 812
Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
http://www.youtube.com/watch?v=-k267DmTrD4

2010
Giải đề thi môn Hóa học khối A năm 2010 - 596
Thầy Nguyễn Tấn Trung Phần 1:
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=QnVYFEswV4o
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=yJQ2ByA5QyI
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=w2iNl3isLFE
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=_-scuFgycEQ
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=6pxILMabfSk

Luyện giải đề thi thử đại học
Giải đề Hóa học số 1 - Thầy Nguyễn Tấn Trung
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=Ew6omBK0nNc
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=8LSESYhWt7s
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=gvW8owFyRr0
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=IGMjMOV_A_o
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=JM9YdxBZhQY
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=Pgf8uLmzcQI
Phần 7: http://www.youtube.com/watch?v=VE-Pvtx9v6I
Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=CAg_sG_I2qw

Giải đề thi đại học môn Hóa học số 1-Thầy Phạm Ngọc Sơn
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=UirAo8ck-e4
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=ecKjx4E4REE
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=Fhm-BxmffDg
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=kJdPeV-aN94
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=LhOMncQadkU
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=mKaAz7Q7ts8
Phần 7: http://www.youtube.com/watch?v=z5Hlur-br6I
Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=xyAIxk6xEcE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét